Onze visie

Adoptie is een zeer delicaat gebeuren, waarbij een evenwicht moet gezocht worden tussen de belangen van drie partijen, nl. de geboorte-ouder(s), de adoptiefouders en het kind zelf dat de spil is in gans het adoptiegebeuren. Allen verkeren in een kwetsbare situatie. Adoptie vormt een complex geheel van interacties van belangen en partijen, het werk bestrijkt dan ook vele terreinen.

De adoptiedienst vertrekt vanuit het belang van het kind en zijn recht om op te groeien in een veilige en stabiele gezinscontext. Adoptiedienst De Mutsaard beschouwt het als zijn verantwoordelijkheid om dit te bewaken.

Van daaruit kiest adoptiedienst De Mutsaard bij begeleiding en adoptiebemiddeling expliciet voor het integraal proces.
Dit houdt in dat de dienst achtereenvolgens de geboorte-ouders begeleidt, het kind de eerste maanden opvolgt, de kandidaat-adoptanten leert kennen, hen voorbereidt en de screening doet, de ‘matching’ realiseert en het kind aan het adoptiegezin toevertrouwt. De Adoptiedienst houdt bij de begeleiding dan ook rekening met de beleving van elk van de betrokkenen.

Zowel tijdens als na de adoptieprocedure is de adoptiedienst voor de drie partijen een aanspreekpunt. Hierbij is het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband met alle cliënten essentieel.

Om de belangen van de verschillende betrokkenen niet te vermengen gebeurt de begeleiding van enerzijds de geboorteouders en anderzijds de (kandidaat-)adoptanten door een andere medewerker van de Adoptiedienst.

Onze dienst richt zich tot cliënten, ongeacht hun afkomst en overtuiging, met respect voor hun eigenheid en voor hun privacy.