De missie en doelstellingen van onze voorziening

Pleegzorg Provincie Antwerpen stelt zich als doel een dag- en nachtopvang te realiseren en te begeleiden in een zo passend mogelijk pleeggezin., voor kinderen en jongeren die omwille van een problematische opvoedingssituatie voor korte of lange tijd niet meer thuis kunnen wonen.
Ook het tot stand brengen en begeleiden van een steunrelatie tussen een steunvragend en een steunbiedend gezin, behoort tot de opdracht van onze dienst.

Aangezien het een fundamenteel recht is van kinderen om op te groeien bij hun ouders, willen wij in eerste instantie en waar mogelijk vooral preventief werken. Door ouders extra ondersteuning te bieden en hen voor korte periodes te ontlasten door de zorg voor hun kind(eren) over te nemen beogen wij dat de draagkracht en draaglast van ouders opnieuw in evenwicht komen. Het vermijden van een langdurige uithuisplaatsing is daarbij onze belangrijkste drijfveer.

Bij langdurige pleegzorg staat integratie van het kind in het pleeggezin en (later) in onze samenleving voorop. De belangen van het kind (cfr. Artikel 3 van de Universele verklaring van de rechten van het kind) vormen de grondslag voor de werkzaamheden van de voorziening. Door het verblijf in een geschikt pleeggezin en de professionele begeleiding ervan, willen wij kinderen maximale ontplooiingskansen bieden. Het kind heeft het recht om contact te houden met z'n ouders en met andere belangrijke personen in zijn leven.
Het belang van het kind in de pleegzorg is het meest gediend wanneer het recht op veiligheid en stabiliteit, hechting , groei en ontwikkeling, eigenheid en privacy verzekerd wordt.