Visie op hulpverlening

Pleegzorg Provincie Antwerpen vindt het belangrijk om een ruim hulpverleningsaanbod t.a.v. het cliëntsysteem te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de hulpvraag kan de gebruiker zowel een beroep doen op een pleeggezin gezin voor onderbroken opvang, weekendopvang, kortdurende opvang en crisisopvang. Het brede aanbod helpt ons om vraaggericht te kunnen werken en kan ons inziens naar ouders toe een drempelverlagend effect hebben.

Zonder de individualiteit van het kind uit het oog te verliezen, wil de dienst haar hulpverlening aanbieden met oog voor zijn/haar context.
Wij gaan er van uit dat kinderen een onverbrekelijke band hebben met hun familie, die mede hun identiteit zal bepalen. De dienst wil er zorg voor dragen dat de familie van het kind respectvol benaderd wordt door alle betrokkenen en tracht hen te ondersteunen in het vormgeven aan hun ouderschap. Het hulpverleningsaanbod mag niet ingrijpender zijn dan nodig voor het kind en zijn gezin.
In zijn hulpverlening willen wij alle voor het kind belangrijke personen een plaats geven. De rechten en verwachtingen van de verschillende partijen trachten we zo goed mogelijk te respecteren en met mekaar te verzoenen.

Pleegzorg Provincie Antwerpen besteedt veel aandacht aan de pleeggezinnen verbonden aan de dienst. Wij beschouwen hen als gelijkwaardige partners in de pleegzorg, die hun privé-situatie inzetten op vrijwillige basis. Door hen grondig voor te bereiden op pleegzorg, hen te ondersteunen en te begeleiden in de dagelijkse zorg voor hun pleegkind, kunnen ook zij invulling geven aan de belangrijke rechten van kinderen.

Onze dienst richt zich tot cliënten ongeacht hun afkomst en overtuiging , met respect voor hun eigenheid . Bij de selectie van kandidaat-pleegouders hanteert de dienst geen criteria m.b.t. burgerlijke stand, seksuele geaardheid, ras of stand.

Het recht op privacy willen wij voor alle betrokkenen als prioritair stellen. Zowel naar ouders, kinderen als naar pleeggezinnen willen we zorgzaam omgaan met vertrouwelijke informatie. Enkel gegevens die relevant zijn in het kader van het verblijf en de begeleiding van het kind zullen uitgewisseld worden.

Op organisatorisch vlak streven we een transparante en duidelijke structuur in het beleid na, waarin een open communicatie voorop staat. Een gepast V.T.O.-beleid en regelmatig teamoverleg moet de medewerkers ondersteunen in hun deskundigheid.